Библия » Вашингтонский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1 κεφάλαιο

1 αρχη του ευαγγελιου ι̅υ̅ χ̅υ̅ υιου θ̅υ̅
2 ωϲ γεγραπται εν τοιϲ προφηταιϲ ιδου εγω αποϲτελλω τον αγγελον μου προ προϲωπου ϲου οϲ καταϲκευαϲει την οδον ϲου
3 φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ετοιμαϲατε την οδον κ̅υ̅ ευθειαϲ ποιειται ταϲ τριβουϲ αυτου παϲα φαραγξ πληρωθηϲεται και παν οροϲ και βουνοϲ ταπινωθηϲεται και εϲται παντα τα ϲκολια ειϲ ευθειαν και η τραχεια ειϲ πεδιον {κα} [1] οφθηϲεται η δοξα κ̅υ̅ και οψεται παϲα ϲαρξ το ϲωτηριον του θ̅υ̅ οτι κ̅ϲ̅ ελαληϲεν φωνη λεγοντοϲ βοηϲον και ειπα τι βοηϲω οτι παϲα ϲαρξ χορτοϲ και παϲα η δοξα αυτηϲ ωϲ ανθοϲ χορτου εξηρανθη ο χορτοϲ και το ανθοϲ εξεπεϲεν το δε ρημα κ̅υ̅ μενει ειϲ τον αιωνα
4 και εγενετο ιωαννηϲ βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυϲϲω̅ βαπτιϲμα μετανοιαϲ ειϲ αφεϲιν αμαρτιων
5 και εξεπορευετο προϲ αυτον παϲα η ιουδαια χωρα και οι ιεροϲολυμειται και εβαπτιζοντο παντεϲ εν τω ιορδανη υπ αυτου εξομολογουμενοι ταϲ αμαρτιαϲ αυτων
6 ην δε ιωαννηϲ ενδεδυμενοϲ τριχαϲ καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οϲφυν αυτου και ην αιϲθιων ακριδαϲ και μελι αγριον
7 και εκηρυϲϲεν λεγων ερχεται ο ιϲχυροτεροϲ μου οπιϲω μου ου ουκ ειμει ικανοϲ κυψαϲ λυϲαι τον ιμαντα του υποδηματοϲ αυτου
8 εγω μεν εβαπτιϲα υμαϲ εν υδατι αυτοϲ δε βαπτιϲη υμαϲ εν π̅ν̅ι̅ αγιω
9 εγενετο δε εν εκειναιϲ ταιϲ ημεραιϲ και ηλθεν ι̅ϲ̅ απο ναζαρεθ τηϲ γαλιλαιαϲ και εβαπτιϲθη υπο ιωαννου ειϲ τον ιορδανην
10 και ευθεωϲ αναβαινω̅ εκ του υδατοϲ ειδεν ϲχιζομενουϲ τουϲ ουρανουϲ και το π̅ν̅α̅ καταβαινον απο του ουρανου ωϲει περιϲτεραν και μενον επ αυτον
11 και φωνη εγενετο εκ του ουρανου ϲυ ει ο υιοϲ μου ο αγαπητοϲ εν ω ηυδοκηϲα
12 και ευθυϲ το π̅ν̅α̅ αυτον εκβαλλει ειϲ την ερημον
13 και ην εκει εν τη ερημω μ̅ ημεραϲ πειραζομενοϲ υπο του ϲατανα και ην μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω
14 μετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ι̅ϲ̅ ειϲ την γαλιλαιαν κηρυϲϲων το ευαγγελιον τηϲ βαϲιλειαϲ του θ̅υ̅
15 και λεγων οτι πεπληρωται ο καιροϲ και ηγγεικεν η βαϲιλεια των ουρανων μετανοειται και πιϲτευεται εν τω ευαγγελιω
16 περιπατων δε παρα την θαλαϲϲαν τηϲ γαλιλαιαϲ ιδεν ϲιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου αμφιβαλλονταϲ αμφιβληϲτρον εν τη θαλαϲϲη ηϲαν γαρ αλιειϲ
17 και ειπεν αυτοιϲ ι̅ϲ̅ δευτε οπιϲω μου και ποιηϲω υμαϲ γενεϲθαι αλιειϲ ανθρωπων
18 και ευθεωϲ αφεντεϲ τα δικτυα ηκολουθηϲαν αυτω
19 και προβαϲ ολιγο̅ ειδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτουϲ εν τω πλοιω καταρτιζονταϲ τα δικτυα
20 και εκαλεϲεν αυτουϲ και ευθεωϲ αφε̅τεϲ τον πατερα αυτων ζεβεδαιον μετα των μιϲθωτων εν τω πλοιω ηκολουθηϲαν αυτω
21 και ειϲπορευονται ειϲ καφαρναουμ και ευθεωϲ τοιϲ ϲαββαϲιν ειϲελθων ειϲ την ϲυναγωγην εδιδαϲκε̅
22 και εξεπληϲϲοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδαϲκων αυτουϲ ωϲ εξουϲια̅ εχων και ουχ ωϲ οι γραμματειϲ
23 και ην εν τη ϲυναγωγη αυτων α̅ν̅ο̅ϲ̅ εν π̅ν̅ι̅ ακαθαρτω και ανεκραξεν
24 λεγων τι ημιν και ϲυ ι̅υ̅ ναζαρηνε ηλθεϲ ημαϲ απολεϲαι ωδε οιδα ϲε τιϲ ει ο αγιοϲ του θ̅υ̅
25 και επετιμηϲεν αυτω και ειπεν φιμωθητι και εξελθε εκ του ανθρωπου π̅ν̅α̅ ακαθαρτον
26 και εξηλθεν το π̅ν̅α̅ ϲπαραξαν αυτον και ανεκραγεν φωνη μεγαλη και απηλθεν απ αυτου
27 και εθαυμαζον παντεϲ και ϲυνεζητουν προϲ εαυτουϲ λεγοντεϲ τιϲ η διδαχη η κενη αυτη η εξουϲιαϲτικη αυτου και οτι τοιϲ πνευμαϲιν τοιϲ ακαθαρτοιϲ επιταϲϲει και υπακουουϲιν αυτω
28 και εξηλθεν η ακοη αυτου πανταχου ειϲ ολην την περιχωρον τηϲ γαλιλαιαϲ
29 εξελθων δε εκ τηϲ ϲυναγωγηϲ ηλθεν ειϲ την οικειαν ϲιμωνοϲ και ανδρεου μετα ιακωβου και ιακωβου και ιωαννου
30 κατεκειτο δε η πενθερα ϲιμωνοϲ πυρεϲϲουϲα και λεγουϲιν αυτω περι αυτηϲ
31 και προϲελθων εκτιναϲ την χειρα και επιλαβομενοϲ ηγειρεν αυτην και αφηκεν αυτην ο πυρετοϲ και διηκονι αυτω
32 οψιαϲ δε γενομενηϲ οτε εδυ ο ηλιοϲ εφερον προϲ αυτον πανταϲ τουϲ κακωϲ εχονταϲ και η πολειϲ
33 ολη ϲυνηγμενη ην προϲ ταϲ θυραϲ
34 και εθεραπευϲεν πολλουϲ κακωϲ εχονταϲ ποικειλαιϲ νοϲοιϲ και δαιμονια πολλα εξεβαλεν απ αυτων και ουκ ηφιεν λαλιν τα δαιμονια οτι ηδιϲαν αυτον χ̅ν̅ ειναι
35 και εννυχα αναϲταϲ απηλθεν ειϲ ερημον τοπον και εκει προϲηυχετο
36 και κατεδιωξαν αυτον ϲιμων και οι μετ αυτου
37 λεγοντεϲ αυτω ζητουϲιν ϲε παντεϲ
38 και λεγει αυτοιϲ αγωμεν ειϲ ταϲ εχομεναϲ κωμοπολειϲ κηρυϲϲιν ειϲ τουτο γαρ εληλυθα
39 και ην κηρυϲϲων ειϲ ταϲ ϲυναγωγαϲ αυτων ειϲ ολην την γαλιλαιαν
40 και ερχεται προϲ αυτον λεπροϲ παρακαλων αυτον και λεγων κ̅ε̅ εαν θεληϲ δυναϲαι με καθαριϲαι
41 ο δε ι̅ϲ̅ ϲπλαγχνιϲθειϲ εκτιναϲ την χειρα ηψατο αυτου λεγων θελω καθαριϲθητει
42 και ευθεωϲ απηλθεν απ αυτου η λεπρα
43 [отсутствует]
44 και λεγει αυτω ορα μηδενει ειπηϲ αλλα υπαγε δειξον ϲεαυτον τω ιερει και προϲενεγκε περι του καθαρϲιου ϲου ο προϲεταξεν μωυϲηϲ ειϲ μαρτυριον αυτοιϲ
45 ο δε εξελθων ηρξατο κηρυϲϲιν και διαφημιζειν τον λογον ωϲτε μηκετι δυναϲθαι φανερωϲ ειϲ πολιν ειϲελθειν αλλ εξω επ ερημοιϲ τοποιϲ η̅ και ηρχοντο προϲ αυτον παντοθεν

Примечания:

3  [1] {και}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Марка, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.