Библия » Вашингтонский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1 κεφάλαιο

1 εν αρχη ην ο λογοϲ και ο λογοϲ ην προϲ τον θ̅ν̅ και ο θ̅ϲ̅ ην ο λογοϲ
2 ουτοϲ ην εν αρχη προϲ τον θ̅ν̅
3 παντα δι αυτου εγενετο και χωριϲ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν
4 εν αυτω ζωη και η ζωη ην το φωϲ των α̅ν̅ω̅ν̅
5 και το φωϲ εν τη ϲκοτια φενει και η ϲκοτια αυτο ου κατελαβεν
6 εγενετο α̅ν̅ο̅ϲ̅ απεϲταλμενοϲ απο θ̅υ̅ ην ονομα αυτω ιωαννηϲ
7 ουτοϲ ηλθεν ειϲ μαρτυριαν ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ ινα παντεϲ πιϲτευϲωϲιν δι αυτου
8 ουκ ην εκινοϲ το φωϲ αλλ ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ
9 ην το φωϲ το αληθινον ο φωτιζι παντα α̅ν̅ο̅ν̅ ερχομενον ειϲ τον κοϲμον
10 εν τω κοϲμω ην και ο κοϲμοϲ δι αυτου εγενετο και ο κοϲμοϲ αυτον ουκ εγνω
11 ειϲ τα ιδια ηλθεν και οι ειδιοι αυτον ου παρελαβον
12 οϲοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοιϲ εξουϲιαν τεκνα θ̅υ̅ γενεϲθε τοιϲ πιϲτευουϲιν ειϲ το ονομα αυτου
13 οι ουκ εξ εματων ουδε εκ θεληματοϲ ϲαρκοϲ ουδε εκ θεληματοϲ ανδροϲ αλλα εκ θ̅υ̅ εγεννηθηϲαν
14 και ο λογοϲ ϲαρξ εγενετο και εϲκηνωϲεν εν ημιν και εθεαϲαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ωϲ μονογενουϲ παρα π̅ρ̅ϲ̅ πληριϲ χαριτοϲ και αληθιαϲ
15 ιωαννηϲ μαρτυρι περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτοϲ ην ον ειπον υμιν ο οπιϲω μου ερχομενοϲ οϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
16 και εκ του πληρωματοϲ αυτου ημιϲ παντεϲ ζωην ελαβομεν και χαριν αντι χαριτοϲ
17 οτι ο νομοϲ δια μωυϲεωϲ εδοθη η δε χαριϲ και η αληθια δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ εγενετο
18 θ̅ν̅ ουδιϲ εωρακεν πωποτε ει μη ο μονογενηϲ υ̅ϲ̅ ο ων ειϲ τον κολπον του π̅ρ̅ϲ̅ εκινοϲ εξηγηϲατο ημιν
19 και αυτη εϲτιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε απεϲτιλαν οι ιουδεοι εξ ιεροϲολυμων ιεριϲ και λευειταϲ ινα ερωτηϲουϲιν αυτον ϲυ τιϲ ει
20 και ωμολογηϲεν και ουκ ηρνηϲατο ωμολογηϲεν οτι εγω ουκ ιμι ο χ̅ϲ̅
21 και ηρωτηϲαν αυτον παλιν τι ουν ϲυ ει ηλιαϲ και λεγι ουκ ειμει τι ουν ο προφητηϲ ει ϲυ και απεκριθη ου
22 ειπαν ουν αυτω τιϲ ει ινα αποκριϲιν δωμεν τοιϲ πεμψαϲιν ημαϲ τι λεγιϲ περι ϲεαυτου
23 εφη εγω φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ευθυνατε την οδον κ̅υ̅ ευθιαϲ ποιειτε ταϲ τριβουϲ αυτου καθωϲ ειπεν ηϲαιαϲ ο προφητηϲ
24 και οι απεϲταλμενοι ηϲαν εκ των φαριϲεων
25 και ηρωτηϲαν αυτον και ειπαν αυτω τι ουν βαπτιζιϲ ει ϲυ ουκ ι ο χ̅ϲ̅ ουδε ηλιαϲ ουδε ο προφητηϲ
26 απεκριθη αυτοιϲ ο ιωαννηϲ λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεϲοϲ δε υμων εϲτηκεν ον υμιϲ ουκ οιδατε
27 ο οπιϲω μου ερχομενοϲ ου ουκ ιμι εγω αξιοϲ ινα λυϲω αυτου τον ιμαντα του υποδηματοϲ
28 ταυτα εν βηθανια εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ο ιωαννηϲ βαπτιζων
29 τη επαυριον βλεπι τον ι̅ν̅ ερχομενον και λεγι ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅ ο ερων ταϲ αμαρτιαϲ του κοϲμου
30 ουτοϲ εϲτιν υπερ ου εγω ειπον υμιν οτι οπιϲω μου ερχεται ανηρ οϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
31 καγω ουκ ηδιν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ι̅η̅λ̅ δια τουτο ηλθον εγω εν υδατι βαπτιζιν
32 και εμαρτυρηϲεν ιωαννηϲ λεγω̅ οτι τεθεαμε το π̅ν̅α̅ καταβενον ωϲ περιϲτεραν εξ ο̅υ̅ρ̅ο̅υ̅ και μενον επ αυτον
33 καγω ουκ ηδιν αυτον αλλ ο πεμψαϲ με βαπτιζιν εν υδατι εκινοϲ μοι ειπεν εφ ον αν ειδηϲ το π̅ν̅α̅ καταβενον και μενον επ αυτω {οτοϲ} [1] εϲτιν ο βαπτιζων εν π̅ν̅ι̅ αγιω
34 καγω εορακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτοϲ εϲτιν ο υ̅ϲ̅ του θ̅υ̅
35 τη επαυριον παλι ιϲτηκι ο ιωαννηϲ και εκ των μαθητων αυτου δυο
36 και εμβλεψαϲ τω ι̅υ̅ περιπατουντι λεγι ειδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅ ο ερων ταϲ αμαρτιαϲ του κοϲμου
37 κηκουϲαν οι δυο αυτου μαθηται ια λαλουντοϲ και ηκολουθηϲαν τω ι̅υ̅
38 ϲτραφιϲ δε ο ι̅ϲ̅ και θεαϲαμενοϲ αυτουϲ ακολουθουνταϲ λεγι αυτοιϲ τι ζητιται οι δε ειπαν αυτω ραββει ο λεγετε μεθερμηνευομενον διδαϲκαλε που μενιϲ
39 λεγι αυτοιϲ ερχεϲθαι και οψεϲθαι ηλθαν ουν και ειδαν που μενι και παρ αυτω εμιναν τη̅ ημεραν εκινην ωρα ην ωϲ δεκατη
40 ην δε ανδρεαϲ ο αδελφοϲ ϲειμωνοϲ πετρου ειϲ εκ των δυο των ακουϲαντων παρα ιωαννου και ακολουθηϲαντων αυτω
41 ευριϲκι ουτοϲ πρωτοϲ τον αδελφον τον ιδιον ϲιμωνα και λεγι αυτω ευρηκαμεν τον μεϲϲιαν ο εϲτιν μεθερμηνευομενον χ̅ϲ̅
42 και ηγαγεν αυτον προϲ τον ι̅ν̅ και εμβλεψαϲ αυτω ο ι̅ϲ̅ ειπεν ϲυ ει ϲιμων ο υ̅ϲ̅ ιωαννου ϲυ κληθηϲη κηφαϲ ο ερμηνευετε πετροϲ
43 τη επαυριο̅ ηθεληϲεν εξελθιν ειϲ την γαλιδεαν και ευριϲκι φιλιππον και λεγι αυτω ο ι̅ϲ̅ ακολουθι μοι
44 ην δε φιλιπποϲ απο βηθϲαιδα εκ τηϲ πολεωϲ ανδρεου και πετρου
45 ευριϲκι φιλιπποϲ τον ναθαναηλ και λεγι αυτω ον εγραψεν μωυϲηϲ εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν ι̅ν̅ τον τω ιωϲηφ τον απο ναζαρεθ
46 και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυνατε τι αγαθον ειναι λεγι αυτω φιλιπποϲ ερχου και ιδε
47 ειδεν δε ο ι̅ϲ̅ τον ναθαναηλ ερχομενον προϲ αυτον και λεγι περι αυτου ειδε αληθωϲ ιϲραηλιτηϲ εν ω δολοϲ ουκ εϲτιν
48 λεγι αυτω ναθαναηλ ποθεν με γιγνωϲκιϲ απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω προ του ϲε φιλιππον φωνηϲε οντα υπο την ϲυκην ειδον ϲε
49 απεκριθη αυτω ναθαναηλ ραββι ϲυ ει ο υ̅ϲ̅ του θ̅υ̅ ϲυ β̅λ̅ε̅υ̅ϲ̅ ει του ι̅η̅λ̅
50 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτω οτι ειπον ϲοι οτι ειδον υποκατω τηϲ ϲυκηϲ πιϲτευειϲ τουτων μιζω οψη
51 και λεγι αυτω αμην αμην λεγω υμιν οψεϲθαι τον ο̅υ̅ρ̅ο̅ν̅ ανεωγοτα και τουϲ αγγελουϲ του θ̅υ̅ αναβενονταϲ και καταβενονταϲ επι τον υ̅ν̅ του α̅ν̅ο̅υ̅

Примечания:

33  [1] a {ουτοϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.