Библия » Вашингтонский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1 κεφάλαιο

1 επειδηπερ πολλοι επεχειρηϲαν αναταξαϲθαι διηγηϲιν περι των πεπληροφορημενων ημιν πραγματων
2 καθωϲ παρεδοϲαν ημιν οι απ αρχηϲ αυθοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου
3 εδοξε καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθε παϲιν ακριβωϲ καθεξηϲ ϲοι γραψαι κρατιϲτε θεοφιλε
4 ινα επιγνωϲ περι ων κατηχηθηϲ λογων την αϲφαλια
5 εγενετο εν ταιϲ ημεραιϲ ηρωδου βαϲιλεωϲ τηϲ ιουδαιαϲ ιερευϲ τιϲ ονοματι ζαχαριαϲ εξ εφημεριαϲ αβιλ και γυνη αυτω εκ των θυγατερων ααρων και το ονομα αυτη ελιϲαβετ
6 ηϲαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενωπιον του θ̅υ̅ πορευομενοι εν {παϲ��ϲ} [1] ταιϲ εντολαιϲ και δικαιωμαϲιν του κ̅υ̅ αμεμπτοι
7 και ουκ ην αυτοιϲ τεκνον καθοτι ην ελιϲαβετ ϲτειρα και αμφοτεροι προβεβηκοτεϲ εν ταιϲ ημεραιϲ αυτων ηϲαν
8 εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει τηϲ εφημεριαϲ αυτου εναντι του θ̅υ̅
9 κατα το εθοϲ τηϲ ιερατιαϲ ελαχε του θυμιαϲαι ειϲελθων ειϲ τον ναον του κ̅υ̅
10 και παν το πληθοϲ ην του λαου προϲευχομενον εξω τη ωρα του θυμιαματοϲ
11 ωφθη δε αυτω αγγελοϲ κ̅υ̅ εϲτωϲ εκ δεξιων του θυϲιαϲτηριου του θυμιαματοϲ
12 και εταραχθη ζαχαριαϲ ιδων και φοβοϲ επεπεϲεν επ αυτον
13 ειπεν δε προϲ αυτον ο αγγελοϲ μη φοβου ζαχαρια διοτι ειϲηκουϲθη η δεηϲιϲ ϲου και η γυνη ϲου ελιϲαβετ γεννηϲει υιον ϲοι και καλεϲειϲ το ονομα αυτου ιωαννην
14 και εϲται χαρα ϲοι και αγαλλιαϲιϲ και πολλοι επι τη γενεϲει αυτου χαρηϲονται
15 εϲται γαρ μεγαϲ ενωπιον του κ̅υ̅ και οινον και ϲικαιρα ου μη πιη και π̅ν̅ϲ̅ αγιου πληϲθηϲεται ετι εν κοιλια μητροϲ αυτου
16 και πολλουϲ των υιων ιϲραηλ επιϲτρεψει επι κ̅ν̅ τον θ̅ν̅ αυτων
17 και αυτοϲ προελευϲεται ενωπιον αυτου εν π̅ν̅ι̅ και δυναμει ηλια επιϲτρεψαι καρδιαϲ πατερων επι τεκνα και απιθειϲ εν φρονηϲει δικαιων ετοιμαϲαι κ̅ω̅ λαον κατεϲκευαϲμενον
18 και ειπεν ζαχαριαϲ προϲ τον αγγελον κατα τι γνωϲομαι τουτο εγω γαρ ειμει πρεϲβυτηϲ και η γυνη μου προβεβηκυια εν ταιϲ ημεραιϲ αυτηϲ
19 και αποκριθειϲ ο αγγελοϲ ειπεν αυτω εγω ειμει γαβριηλ ο παρεϲτηκωϲ ενωπιον του θ̅υ̅ και απεϲταλην λαληϲαι προϲ ϲε και ευαγγελιϲαϲθαι ϲοι ταυτα
20 και ιδου εϲη ϲιωπων και μη δυναμενοϲ λαληϲαι αχριϲ ημεραϲ γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιϲτευϲαϲ τοιϲ λογοιϲ μου οιτινεϲ πληϲθηϲον ειϲ τον καιρον αυτων
21 και ην ο λαοϲ προϲδοκων τον ζαχαριαν και εθαυμαζον εν τω χρονιζειν εν τω ναω αυτον
22 εξελθων δε ουκ ηδυνατο λαληϲαι αυτοιϲ και επεγνωϲαν οτι οπταϲιαν εωρακεν εν τω ναω και αυτοϲ ην διανευων αυτοιϲ και διεμενεν κωφοϲ
23 και εγενετο ωϲ επληϲθηϲαν αι ημεραι τηϲ λιτουργιαϲ αυτου απηλθεν ειϲ τον οικο̅ αυτου
24 μετα δε ταυταϲ ταϲ ημεραϲ ϲυνελαβεν ελιϲαβετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην μηναϲ πεντε λεγουϲα
25 οτι ουτωϲ μοι πεποιηκεν κ̅ϲ̅ εν ημεραιϲ αιϲ εφειδεν αφελειν ονειδοϲ μου εν ανθρωποιϲ
26 εν δε τω μηνι τω εκτω απεϲταλη ο αγγελοϲ γαβριηλ απο του θ̅υ̅ ειϲ πολιν τηϲ γαλιλαιαϲ η ονομα ναζαρετ
27 προϲ παρθενον εμνηϲτευμενην ανδρει ω ονομα ιωϲηφ εξ οικου δαυειδ και το ονομα τηϲ παρθενου μαριαμ
28 και ειϲελθων προϲ αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κ̅ϲ̅ μετα ϲου
29 η δε επι τω λογω διεταραχθη και διελογιζετο ποταποϲ ειη ο αϲπαϲμοϲ ουτοϲ
30 και ειπεν ο αγγελοϲ αυτη μη φοβου μαριαμ ευρεϲ γαρ χαριν παρα τω θ̅ω̅
31 και ιδου ϲυνληψη εν γαϲτρι και τεξη υιον και καλεϲειϲ το ονομα αυτου ι̅ν̅
32 αυτοϲ εϲται μεγαϲ και υιοϲ υψιϲτου κληθηϲεται και δωϲη αυτω κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ τον θρονον δαυειδ του πατροϲ αυτου
33 και βαϲιλευϲει επι τον οικον ιακωβ ειϲ τουϲ αιωναϲ και τηϲ βαϲιλειαϲ αυτου ουκ εϲται τελοϲ
34 ειπεν δε μαριαμ προϲ τον αγγελον πωϲ εϲτι τουτο επι ανδρα ου γινωϲκω
35 και αποκριθειϲ ο αγγελοϲ ειπεν αυτη π̅ν̅α̅ αγιον επελευϲεται επι ϲε και δυναμειϲ υψιϲτου επιϲκιαϲει ϲοι διοτι και το γεννωμενον αγιον κληθηϲεται υιοϲ θ̅υ̅
36 και ιδου ελιϲαβετ η ϲυνγενηϲ ϲου και αυτη ϲυνειληφεν υιον εν γηρει αυτηϲ και ουτοϲ μην εκτοϲ εϲτιν αυτη τη καλουμενη ϲτειρα
37 οτι ουκ αδυνατηϲει παρα του θ̅υ̅ παν ρημα
38 ειπεν δε μαριαμ ιδου η δουλη κ̅υ̅ γενοιτο μοι κατα το ρημα ϲου και απηλθε̅ απ αυτηϲ ο αγγελοϲ
39 αναϲταϲα δε μαριαμ εν ταιϲ ημεραιϲ ταυταιϲ επορευθη ειϲ την ορινην μετα ϲπουδηϲ ειϲ πολιν ιουδα
40 και ειϲηλθεν ειϲ τον οικον ζαχαριου και ηϲπαϲατο την ελιϲαβετ
41 και εγενετο ωϲ ηκουϲεν η ελιϲαβετ τον αϲπαϲμον τηϲ μαριαϲ εϲκειρτηϲεν το βρεφοϲ εν τη κοιλια αυτηϲ και επληϲθη π̅ν̅ϲ̅ αγιου η ελιϲαβετ
42 και ανεφωνηϲεν κραυγη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη ϲυ εν γυναιξιν και ευλογημενοϲ ο καρποϲ τηϲ κοιλιαϲ ϲου
43 και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μητηρ του κ̅υ̅ προϲ με
44 ιδου γαρ ωϲ εγενετο η φωνη του αϲπαϲμου ϲου ειϲ τα ωτα μου εϲκιρτηϲεν εν αγαλλιαϲει το βρεφοϲ ε̅ τη κοιλια μου
45 και η καρδια η πιϲτευϲαϲα οτι εϲται τελιωϲειϲ τοιϲ λελαλημενοιϲ αυτη παρα κ̅υ̅
46 και ειπεν μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη μου τον κ̅ν̅
47 και ηγαλλιαϲεν το π̅ν̅α̅ μου επι τω θ̅ω̅ τω ϲωτηρι μου
48 οτι επεβλεψε̅ επι την ταπινωϲιν τηϲ δουληϲ αυτου ιδου γαρ απο του νυν μακαριουϲιν με παϲαι αι γενεαι
49 οτι εποιηϲεν μοι μεγαλα ο δυνατοϲ και αγιον το ονομα αυτου
50 και το ελεοϲ αυτου ειϲ γενεαϲ και γενεαϲ τοιϲ φοβουμενοιϲ αυτον
51 εποιηϲεν κρατοϲ εν βραχιονι αυτου διεϲκορπιϲεν υπερηφανουϲ διανοια καρδιαϲ αυτων
52 καθειλεν δυναϲταϲ απο θρονων και υψωϲεν ταπινουϲ
53 πινωνταϲ ενεπληϲεν αγαθων και πλουτουνταϲ εξαπεϲτιλεν κενουϲ
54 αντελαβετο ιϲραηλ παιδοϲ αυτου μνηϲθηναι ελεουϲ
55 καθωϲ ελαληϲεν προϲ τουϲ πατεραϲ ημων τω αβρααμ και τω ϲπερματι αυτου ειϲ τον αιωνα
56 εμεινεν δε μαριαμ ϲυν αυτη ωϲ μηναϲ τριϲ και υπεϲτρεψεν ειϲ τον οικον αυτηϲ
57 τη δε ελιϲαβετ επληϲθη ο χρονοϲ του τεκειν αυτην και εγεννηϲεν υιον
58 και ηκουϲαν οι περιοικοι και οι ϲυγγενειϲ αυτηϲ οτι εμεγαλυνεν κ̅ϲ̅ το ελεοϲ αυτου μετ αυτηϲ και ϲυνεχαιρον αυτη
59 και εγενετο εν τη ημερα τη ογδοη ηλθον περιτεμειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του πατροϲ αυτου ζαχαριαν
60 και αποκριθιϲα η μητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθηϲεται ιωαννηϲ
61 και ειπαν προϲ αυτην οτι ουδειϲ εϲτιν εκ τηϲ ϲυγγενιαϲ ϲου οϲ καλειται τω ονοματι τουτω
62 ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλειϲθαι αυτον
63 και αιτηϲαϲ πινακιδιον εγραψεν λεγω̅ ιωαννηϲ εϲτιν το ονομα αυτου και εθαυμαϲαν παντεϲ
64 ανεωχθη δε το ϲτομα αυτου παραχρημα και η γλωϲϲα αυτου και ελαλει ευλογων τον θ̅ν̅
65 και εγενετο επι πανταϲ φοβοϲ τουϲ περιοικουνταϲ αυτουϲ εν ολη τη ορινη τηϲ ιουδαιαϲ και διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα
66 και εθεντο παντεϲ οι ακουϲαντεϲ ε̅ ταιϲ καρδιαιϲ αυτων λεγοντεϲ τι αρα το παιδιον τουτο εϲται και γαρ χειρ κ̅υ̅ ην μετ αυτου
67 και ζαχαριαϲ ο πατηρ αυτου επληϲθη π̅ν̅ϲ̅ αγιου και επροφητευϲεν λεγων
68 ευλογητοϲ ο θ̅ϲ̅ του ιϲραηλ οτι επεϲκεψατο και εποιηϲεν λυτρωϲιν του λαου αυτου
69 και ηγειρεν κεραϲ ϲωτηριαϲ ημι̅ εν οικω δαυειδ παιδοϲ αυτου
70 καθωϲ ελαληϲεν δια ϲτοματοϲ των αγιων απ αιωνοϲ αυτου προφητων
71 ϲωτηρια̅ εξ εχθρων ημων και εκ χειροϲ παντων των μιϲουντων ημαϲ
72 ποιηϲαι ελεοϲ μετα των πατερων ημων και μνηϲθηναι διαθηκηϲ αγιαϲ αυτου
73 ορκον ον ωμοϲεν προϲ αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν
74 αφοβωϲ εκ χειροϲ εχθρων ρυϲθενταϲ λατρευειν αυτω
75 εν οϲιοτητι και δικαιοϲυνη ενωπιον αυτου παϲαιϲ ταιϲ ημεραιϲ ημων
76 και ϲυ δε παιδιον προφητηϲ υψιϲτου κληθηϲη προπορευϲη γαρ ενωπιο̅ κ̅υ̅ ετοιμαϲαι οδουϲ αυτου
77 δουναι γνωϲιν ϲωτηριαϲ τω λαω αυτου εν αφεϲει αμαρτιων αυτου
78 δια ϲπλαγχνα ελεουϲ θ̅υ̅ ημων εν οιϲ επεϲκεψεται ημαϲ ανατολη εξ υψουϲ
79 επιφαναι τοιϲ εν ϲκοτι και ϲκια θανατου καθημενοιϲ του κατευθυναι τουϲ ποδαϲ ημων ειϲ οδον ειρηνηϲ
80 το δε παιδιον ηυξανεν και εκρατεουτο π̅ν̅ι̅ και ην εν ταιϲ ερημοιϲ εωϲ ημεραϲ αναδειξεωϲ αυτου προϲ τον ιϲραηλ

Примечания:

6  [1] {παϲαιϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.